Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych | wydawnictwowam.pl
Deon.pl Darmowa dostawa już od 0 zł
Zadzwoń +48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-17.00
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych

Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych

książka
José H. Prado Flores
tłumacz: 
Bronisław Krzysztof Jakubowski
wydawca: 
Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Nota o książce

Chrze­ści­jań­stwo nie utoż­sa­mia się z sys­te­mem ani ze zbio­rem praw, któ­re mu­szą być speł­nia­ne, lecz z życiem. Pierw­szy opis chrze­ści­jań­stwa po­ja­wia się w księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich wła­śnie w na­stę­pują­cy spo­sób: Idź­cie i gło­ście w świą­tyni lu­do­wi wszyst­kie sło­wa o tym życiu. (Dz 5,20) Ten, kto spo­tkał Je­zusa i do­świad­czył pier­wo­cin wy­zwo­le­nia, nie tyl­ko róż­ni się od in­nych, lecz tak­że sta­je się kimś zupeł­nie no­wym. Jest no­wym stwo­rze­niem, jak mówi św. Pa­weł. 

Ta publikacja nie jest zbio­rem go­to­wych for­muł czy teo­rii, któ­rych skutecz­no­ści nig­dy nie po­twier­dzo­no. Wprost prze­ciw­nie. Punkt wyj­ścia sta­no­wi do­świad­cze­nie Autora – nie tyl­ko oso­bi­ste, lecz tak­że dusz­pa­ster­skie, któ­re już jest prze­żywa­ne w Ko­ście­le po­wszech­nym. To, co zo­sta­ło przed­sta­wio­ne tutaj, nie jest ideą, ale świa­dec­twem. Aby zro­zu­mieć tę książ­kę i od­po­wied­nio z niej ko­rzystać, po­le­ca­my wcze­śniej prze­studio­wa­nie książ­ki Jak ewan­ge­li­zo­wać ochrzczo­nych, któ­ra przez pierw­szych dzie­sięć wy­dań była czę­ścią tego tomu. Z pew­nych po­wo­dów pe­da­go­gicz­nych postanowiono jednak przed­sta­wić każ­dy te­mat od­dziel­nie. Nie­mniej jed­nak, są one nie­roz­łącz­ne i wza­jem­nie od sie­bie za­leż­ne.

José H. Prado Flores - katolicki ewangelizator i biblista, jeden z liderów katolickiej odnowy charyzmatycznej. Znany ze swoich podróży po całym świecie wraz ze zmarłym w 1999 roku o. Emilienem Tardifem, posługującym charyzmatem uzdrawiania. W 2012 roku brał udział XIII Sesji Zwyczajnej Synodu Biskupów poświęconej tematowi Nowej Ewangelizacji w Kościele katolickim. Twórca znanych w Polsce kursów ewangelizacyjnych: Filip, Paweł, Jan, Mojżesz i wielu innych.

Szczegółowe dane

Wydanie: 
pierwsze, dodruk
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Liczba stron: 
107
Wymiary: 
135x210 mm
Waga: 
0.22 kg
ISBN: 
978-83-7516-978-2
Seria wydawnicza: 
Nowa ewangelizacja
Autor
José H. Prado Flores
Tłumacz
Bronisław Krzysztof Jakubowski

Tytuły tych samych autorów

22,00 zł
cena det. za
egz.
Darmowa dostawa od 0 zł
Koszty dostawy
Poczta Polska, list ekonomiczny0 zł
powyżej 75 złod 0 zł
Pocztex Kurier 48od 8.50 zł
paczkomaty InPost9.50 zł
stacje ORLEN8.50 zł
kioski RUCH8.50 zł
sklepy Żabka8.50 zł
kurier FedEx14.90 zł
wyślij jako prezent14.90 zł
odbiór osobisty0 zł
pliki do pobrania0 zł
dacierade.pl
jaksiemodlic.pl
jaksiespowiadac.pl
swiecinapomoc.pl