Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych | wydawnictwowam.pl
Deon.pl AMDG Katechizmy Darmowa dostawa
+48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-16.00
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych

Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych

książka
José H. Prado Flores
tłumacz: 
Bronisław Krzysztof Jakubowski
wydawca: 
Wydawnictwo Święty Wojciech

Nota o książce

Chrze­ści­jań­stwo nie utoż­sa­mia się z sys­te­mem ani ze zbio­rem praw, któ­re mu­szą być speł­nia­ne, lecz z życiem. Pierw­szy opis chrze­ści­jań­stwa po­ja­wia się w księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich wła­śnie w na­stę­pują­cy spo­sób: Idź­cie i gło­ście w świą­tyni lu­do­wi wszyst­kie sło­wa o tym życiu. (Dz 5,20) Ten, kto spo­tkał Je­zusa i do­świad­czył pier­wo­cin wy­zwo­le­nia, nie tyl­ko róż­ni się od in­nych, lecz tak­że sta­je się kimś zupeł­nie no­wym. Jest no­wym stwo­rze­niem, jak mówi św. Pa­weł. 

Ta publikacja nie jest zbio­rem go­to­wych for­muł czy teo­rii, któ­rych skutecz­no­ści nig­dy nie po­twier­dzo­no. Wprost prze­ciw­nie. Punkt wyj­ścia sta­no­wi do­świad­cze­nie Autora – nie tyl­ko oso­bi­ste, lecz tak­że dusz­pa­ster­skie, któ­re już jest prze­żywa­ne w Ko­ście­le po­wszech­nym. To, co zo­sta­ło przed­sta­wio­ne tutaj, nie jest ideą, ale świa­dec­twem. Aby zro­zu­mieć tę książ­kę i od­po­wied­nio z niej ko­rzystać, po­le­ca­my wcze­śniej prze­studio­wa­nie książ­ki Jak ewan­ge­li­zo­wać ochrzczo­nych, któ­ra przez pierw­szych dzie­sięć wy­dań była czę­ścią tego tomu. Z pew­nych po­wo­dów pe­da­go­gicz­nych postanowiono jednak przed­sta­wić każ­dy te­mat od­dziel­nie. Nie­mniej jed­nak, są one nie­roz­łącz­ne i wza­jem­nie od sie­bie za­leż­ne.

José H. Prado Flores - katolicki ewangelizator i biblista, jeden z liderów katolickiej odnowy charyzmatycznej. Znany ze swoich podróży po całym świecie wraz ze zmarłym w 1999 roku o. Emilienem Tardifem, posługującym charyzmatem uzdrawiania. W 2012 roku brał udział XIII Sesji Zwyczajnej Synodu Biskupów poświęconej tematowi Nowej Ewangelizacji w Kościele katolickim. Twórca znanych w Polsce kursów ewangelizacyjnych: Filip, Paweł, Jan, Mojżesz i wielu innych.

Szczegółowe dane

Wydanie: 
pierwsze, dodruk
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Liczba stron: 
107
Wymiary: 
135x210 mm
Waga: 
0.22 kg
ISBN: 
978-83-7516-978-2
Seria wydawnicza: 
Nowa ewangelizacja
Autor
José H. Prado Flores
Tłumacz
Bronisław Krzysztof Jakubowski

Tytuły tych samych autorów

22,00 zł
cena det. za
egz.
Dostawa już od 0 zł
Koszty dostawy
powyżej 99 złod 0 zł
Pocztex10.50 zł
paczkomaty InPost10.50 zł
kioski RUCH10.50 zł
sklepy Żabka10.50 zł
kurier FedEx14.90 zł
wyślij jako prezent14.90 zł
odbiór osobisty0.00 zł
pliki do pobrania0.00 zł
prezenty
mando
outlet
obrazy